Algemene voorwaarden

Alkmaar is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Almere is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Alphen aan den Rijn is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80529739 en btw nummer 861703595B01,

Amersfoort is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Amstelveen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72254009 en btw nummer NL859047970B01,

Amsterdam is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Apeldoorn is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71278893 en btw nummer 858648611B01,

Arnhem is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Bergen op Zoom is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Beverwijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82042276 en btw nummer 862315396B01,

Breda is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Capelle aan den IJssel is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80829260 en btw nummer 861816882B01,

Delft is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Den Bosch is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Den Haag is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Deventer is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85213322 en btw nummer 863548052B01,

Dordrecht is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62904221 en btw nummer 855006675B01,

Eindhoven is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Gouda is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Groningen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83952632 en btw nummer NL863046186B01,

Haarlem is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Harderwijk is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74565249 en btw nummer 859950426B01,

Heerhugowaard is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68689691 en btw nummer ,

Hilversum is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Hoofddorp is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Hoorn is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

IJmuiden is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Leiden is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Loosdrecht is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71201106 en btw nummer 850829847B01,

Nijmegen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Oosterhout is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Roosendaal is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70559899 en btw nummer 858374171B01,

Rotterdam is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Tilburg is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Utrecht is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69383928 en btw nummer NL857854513B01 ,

Voorburg is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74565346 en btw nummer 8599 50 451 B01,

Zeist is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Zoetermeer is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

Zwolle is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer en btw nummer ,

hierna te noemen het ‘restaurant’.
Wij bieden een dienst aan om uw bestellingen zoals vermeld op onze website door te geven.

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.sushipoint.nl accepteert u het aanbod van de franchisenemer van Sushipoint Nederland welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met deze franchisenemer. Deze franchisenemer zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Sushipoint Nederland, welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan de franchisenemer. Sushipoint Nederland en/of haar franchisenemers zijn hierna ook aan te duiden als Sushipoint.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Sushipoint Nederland en haar franchisenemers persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.

1.3 Sushipoint Nederlanden haar franchisenemers zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. De bezorgkosten zijn 2,50. 

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op www.sushipoint.nl.

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 60 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

2.5 Gelet de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft u niet het recht de bestelling, na acceptatie door SushiPoint, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kunnen Sushipoint Nederland en haar franchisenemers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Sushipoint Nederland en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.sushipoint.nl. Indien de on-line betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.sushipoint.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Sushipoint Nederland, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.sushipoint.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Sushipoint Nederland, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Sushipoint Nederland en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Sushipoint Nederland en haar franchisenemers voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Sushipoint Nederland en haar franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Sushipoint Nederland en haar franchisenemers.

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Sushipoint Nederland. en haar franchisenemers en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.