Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van SushiPoint.


1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.sushipoint.nl accepteert u het aanbod van de Sushipoint Nederland of haar franchisenemer welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met Sushipoint Nederland of deze franchisenemer. Sushipoint Nederland of deze franchisenemer zal uw bestelling bij u afleveren.

Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden tot de desbetreffende franchisenemer. De contactgegevens van de desbetreffende franchisenemer vindt u terug in de bevestigingsmail welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Sushipoint Nederland, welke op haar beurt zorg zal dragen voor het doorstorten van de betaling aan de franchisenemer. Sushipoint Nederland en/of haar franchisenemers zijn hierna ook aan te duiden als Sushipoint.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Sushipoint Nederland en haar franchisenemers persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.

1.3 Sushipoint Nederland en haar franchisenemers zullen uw persoonsgegeven in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

1.4 Sushipoint Nederland en haar franchisenemers geeft u met uw bestelling expliciet toestemming om u te benaderen om mee te doen aan het spaarprogramma van Sushipoint Nederland en haar franchisenemers.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke per winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. De bezorgkosten zijn € 2,50. 

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de desbetreffende winkel. De openingstijden staan vermeld op www.sushipoint.nl.

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 60 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden.

2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

2.5 Gelet de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft u niet het recht de bestelling, na acceptatie door SushiPoint, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kunnen Sushipoint Nederland en haar franchisenemers achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Sushipoint Nederland en haar franchisenemers zijn te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.sushipoint.nl. Indien de on-line betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 15,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.sushipoint.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Sushipoint Nederland, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.sushipoint.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Sushipoint Nederland, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Sushipoint Nederland en haar franchisenemers wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Sushipoint Nederland en haar franchisenemers voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Sushipoint Nederland en haar franchisenemers voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Sushipoint Nederland en haar franchisenemers.

7. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Sushipoint Nederland. en haar franchisenemers en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.


SushiPoint Amsterdam B.V.
KvK 66951313
BTW 8567.66.434.B.01


SushiPoint Alkmaar B.V.
KvK 58826890
BTW 0449.57.038.B.01


Wesp Company B.V./SushiPoint Almere
KvK 64729184
BTW 2327.13.558.B.01


SushiPoint Arnhem B.V.
KvK 62873857
BTW 8549.93.484.B.01


Toishi B.V./SushiPoint Amersfoort
KvK 57625794
BTW 2519.96.542.B.01


SushiPoint Breda B.V.
KvK 62904655
BTW 8550.06.973.B.01


SushiPoint Delft B.V.
KvK 62904485
BTW 8550.06.857.B.01


SushiPoint Den Haag B.V.
KvK 62904353
BTW 8550.06.766.B.01


SushiPoint Den Bosch B.V.
KvK 66374995
BTW 8565.21.334.B.01


SushiPoint Eindhoven B.V.
KvK 64542297
BTW 8557.11.280.B.01


Ketsara B.V./SusiPoint Haarlem
KvK 64633667
BTW 5977.00.382.B.01


SushiPoint Hilversum V.O.F.
KvK 53301838
BTW 8508.29.847.B.01


Sopha B.V./SushiPoint Leiden
KvK 65568974
BTW 2519.19.845.B.01


SushiPoint Nijmegen B.V.
KvK 63413191
BTW 8552.25.117.B.01


Pakphian Company B.V/SushiPoint Zeist
KvK 56373651
BTW 8520.95.053.B.01


SushiPoint Rotterdam B.V.
KvK 62904604
BTW 8550.06.936.B.01


Toro B.V./SushiPoint Tilburg
KvK 62904787
BTW 8550.07.072.B.01


SushiPoint Zwolle B.V.
KvK 66014476
BTW 8563.57.704.B.01


SushiPoint B.V.
KvK 55281753
BTW 8516.37.929.B.01


SushiPoint Nederland B.V.
KvK 62868454
BTW 8549.91.062.B.01


SushiPoint Franchise B.V.
KvK 62879545
BTW 8549.95.857.B.01


Dynamic Almere B.V.
KvK 32084379
BTW 8099.51.587.B.01


SushiPoint Hoofddorp B.V.
KvK 68268033
BTW 8573.68.059.B.01


SushiPoint Heerhugowaard B.V.
KvK 68689691
BTW 8575.50.135.B.01


Sushi Domstad B.V./SushiPoint Utrecht
KvK 69383928
BTW 8578.54.513.B.01


SushiPoint Roosendaal B.V.
KvK 70559899
BTW 8583.74.171.B.01


Sushichef Loosdrecht h.o.n. SushiPoint Loosdrecht
KvK 71201106
BTW 8508.29.847.B.01


SushiPoint Loosdrecht B.V.
KvK 62904221
BTW 8550.06.675.B.01


hierna te noemen het ‘restaurant’.
Wij bieden een dienst aan om uw bestellingen zoals vermeld op onze website door te geven.